पावभाजी

10 प्रतिक्रिया


हि पावभाजी चाखल्यावर मी मोठ्या गर्वाने स्वतःबद्दल शेखी मिरवू शकतो की पावभाजी बनवण्यात मी कोणालाही मागे टाकू शकतो.

आपला,
(बल्लव) सौरभ


संत्रवाणी - म्हणी

3 प्रतिक्रिया
|| श्री आळसोबा प्रसन्न ||

"To err is a Human" - by some Erroneous person


"To debug/fix is an Engineer" - Baba Bongs

आपला,
(ज्ञानीबाबा) सौरभ